Nemáte zapnutý JavaScript, alebo ho Vaš prehliadač nepodporuje. Povoľte aktívne skriptovanie v nastaveniach zabezpečenia Vášho prehliadača, prípadne použite prehliadač, ktorý JavaScript podporuje. JavaScript je potrebný pre správnu funkciu tejto stránky.

Značenie turistických chodníkov a ciest

Turistické cesty a chodníky na pešiu turistiku, vyznačené pásovými značkami, informujú o vytýčenom smere postupu po určenej trase, a upozorňujú na turisticky, vlastivedne a kultúrno-historicky významné objekty. Turistická značkovaná trasa zabezpečuje v teréne spojenie medzi danými geografickými bodmi aj bez použitia mapy so znázorneným priebehom trasy. Rozlišujúce – vodiace farby sa používajú v tomto poradí dôležitosti (významu): červená, modrá, zelená a žltá.

Pásové a odvodené značky

Základná pásová značka má rozmery 100 × 100 mm. Pásovú značku pre pešiu turistickú trasu tvoria tri rovnobežné vodorovné pásy, z ktorých prostredný je zhotovený pestrou vodiacou farbou; oba krajné pásy (horný a dolný) sú biele na dosiahnutie kontrastu a ľahšie spozorovanie. Jednotlivé pásy sú oddelené medzerami šírky 5 mm. Ak je potrebné pásovú značku umiestniť na tenkom strome alebo na tyči s priemerom 60 mm alebo menším, namaľuje sa po celom obvode a má výšku 200 mm (3 pásy po 60 mm a dve medzery po 10 mm).

Ak na určitom úseku turistickej značkovanej trasy prechádza spoločne niekoľko rôznofarebných trás, nevyhotovujú sa značky jednotlivých farieb samostatne, ale spájajú sa do viacfarebnej značky. Taká značka sa tvorí podobne ako základná pásová značka, ale medzi pásy vodiacich farieb sa vkladá vždy len jeden biely pás. Šípka je pásová značka s hrotom, ktorý má uhol 85°. Používa sa spravidla na upozornenie náhlej zmeny smeru turistickej značkovanej trasy, napr. z hlavnej cesty na odbočujúci chodník. Ak na spoločnom úseku niekoľkých trás si situácia vyžaduje okrem viacfarebnej značky aj použitie šípok, zhotovia sa podľa obrázka.

Značka k jaskyni Značka k jaskyni Značka k jaskyni Značka k jaskyni

Tvarové značky

Miestna značka

Miestna značka má rozmery 100 × 100 mm. Tvoria ju dva rovnoramenné trojuholníky, z ktorých dolný je biely a horný pestrý – podľa vodiacej farby. Prepony trojuholníka vedú z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu miestnej značky. Medzi pestrým a bielym trojuholníkom je medzera šírky 5 mm.

Okružná značka

Okružná značka má rozmery 100 × 100 mm. Pestrý farebný kruh priemeru 60 mm je umiestnený v bielom štvorci; medzi farbami je 5 mm medzera. Táto značka je používaná na značenie turisticky značkovanej trasy tvoriacej okruh.

Miestna značka

Náučná značka má rozmery 100 × 100 mm. Tvorí ju pás pestrej farby šírky 30 mm vedúci uhlopriečne z ľavého horného rohu do pravého dolného rohu a dva biele rovnoramenné trojuholníky. Medzi pásom pestrej farby a bielymi trojuholníkmi sú 5 mm medzery. Na súvislé označenie náučného chodníka sa používa náučná značka len vtedy, keď chodník nie je označený pásovou alebo inou (tvarovou) značkou.

Oranžovou číslicou výšky 60 mm, šírky 40 mm a hrúbky 8 mm umiestnenou uprostred náučnej značky sa vyjadruje poradie významného objektu na trase opisovaného na informačnej tabuli umiestnenej na trase alebo v turistickom sprievodcovi. Náučná značka s poradovým číslom sa umiestňuje na trase pri každom opisovanom objekte i v prípade, keď je trasa náučného chodníka vyznačená iba pásovými alebo tvarovými značkami.

Významové značky

Koncová značka

Koncová značka turistickej značkovanej trasy na pešiu turistiku (pri označovaní pásovými i tvarovými značkami) má rozmer 100 × 100 mm. Značka má v strede (30 mm) štvorec pestrej farby, ktorý sa po obvode olemuje bielym 30 mm širokým pásom; medzi farbami je 5 mm medzera. Označuje koniec značkovanej turistickej trasy.

Značka k miestu s rozhľadom

Značka k miestu s rozhľadom (vrchol) má vnútri rovnostranný trojuholník pestrej farby so stranou dĺžky 60 mm, pričom spodná strana je vodorovná. Trojuholník je umiestnený v bielom štvorci rozmerov 100 × 100 mm; medzi farbami je 5 mm medzera.

Značka k zrúcanine

Značka k zrúcanine (hradu a pod.) má vnútri symbol pestrej farby umiestnený v bielom štvorci rozmerov 100 × 100 mm; medzi farbami je 5 mm medzera.

Značka k prameňu

Značka k prameňu, resp. k studni má v strede bieleho štvorca rozmerov 100 × 100 mm umiestnený polkruh pestrej farby s priemerom 60 mm; medzi farbami je 5 mm medzera.

Značka k chate

Značka k chate, prípadne k prístrešku má vnútri symbol pestrej farby umiestnený v bielom štvorci rozmerov 100 × 100 mm; medzi farbami je 5 mm medzera.

Značka k jaskyni

Značka k jaskyni má vnútri symbol pestrej farby umiestnený v bielom štvorci rozmerov 100 × 100 mm; medzi farbami je 5 mm medzera.

Značka k inému významnému objektu

Značka k inému významnému objektu má vnútri symbol pestrej farby doplnený bielymi plochami tak, že tvorí štvorec rozmerov 100 × 100 mm; medzi farbami je 5 mm medzera.

Umiestňovanie značiek a šípok

Turistické značky a šípky sa spravidla zhotovujú náterom. Na ich umiestnenie sa volia vhodné objekty v teréne tak, aby značka a šípka boli dobre viditeľné a navádzali používateľa do smeru značkovanej trasy. Značky a šípky možno umiestniť na stromy, ploty, múry, stĺpy, zábradlia, odkvapové rúry a pod. Pri umiestňovaní značiek a šípok na súkromné objekty je vhodné vyžiadať súhlas majiteľa. Značky a šípky sa nemaľujú na objekty kultúrneho a historického významu (napr. sochy, chrámy a pod.).

Ostatné turistické informačné prvky

Značka k inému významnému objektu

Smerovka pre pásové značkovanie má tvar a rozmery podľa obrázka. Teleso smerovky je pre značkovanie trasy na pešiu turistiku natreté krémovou farbou. Popis na smerovkách je čiernej farby. Na smerovkách pre značkovanie trasy na pešiu turistiku sa udáva časová vzdialenosť postupných cieľov na značkovanej trase v hodinách. Pre tvarové značkovanie sa používa smerovka s tvarovou značkou umiestnenou v hrote podľa vyobrazeného obrázka.